@article{npsm,

title = "Neural Person Search Machines",

author="Hao Liu, Jiashi Feng, Zequn Jie, Karlekar Jayashree, Bo Zhao, Meibin Qi, Jianguo Jiang, Shuicheng Yan",

bookTitle="International Conference on Computer Vision”,

year="2017”,

}